Stiftet 11. december 2006

 

Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted

 

                           Foreningens navn er Læring for Livet.

  1.                Foreningen er en godkendt sundhedsforening med hjemsted i                            Esbjerg Kommune.

 

§ 2

Formål

2.1            Foreningens formål er at højne livskvaliteten for mennesker med en kronisk/fysisk sygdom, sorg eller ensomhed i forskellige grader- samt deres pårørende.

2.2               Foreningen medvirker til at etablere netværksgrupper og bakker op om Esbjerg Kommunes kurser og patientuddannelse.

§ 3

Medlemmer

3.1               Som medlemmer kan optages enhver, som har interesse, lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

3.2               Ind- og udmelding sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Udmeldelse skal ske inden årets udgang for at være gældende fra førstkommende 1. januar.                  Medlemsskabet er først gyldig, når indbetalingen er registreret på foreningens konto.          Udmeldelse sker ved mail eller pr. telefon.

3.3            Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

3.4            Tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent kan ikke finde sted.

3.5            Et medlems stemmeret til generalforsamlingen er betinget af, at forfaldent kontingent er betalt.

3.6            Modarbejder et medlem foreningens formål eller groft tilsidesætter de grundlæggende værdier for foreningens virke, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet indkaldes til et møde med bestyrelsen, hvor medlemmet forklarer sig. Medlemmer kan indbringe eksklusionen på den førstkommende, ordinære generalforsamling, der træffer den endelige beslutning ved almindelig stemmeflertal.

 

 

 

 LÆRING FOR LIVET                                                                                           Stiftet 11. december 2006

§ 4

Generalforsamling

4.1            Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse

4.2            Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned

4.3            Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftlig varsel. Indkaldelse skal angive dagsorden for generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter. Indkaldelse sker ved opslag på foreningens hjemmeside samt i foreningens aktivitetsfolder som sendes til medlemmerne pr. post først i januar.

4.4            Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:                                    1.    Valg af dirigent                                                                                                                                   2.    Godkendelse af dagsorden, mødets lovlighed samt valg af referent og mindst to     stemmetællere.                                                                                                                                           3.    Bestyrelsens årsberetning aflægges ved foreningens formand.                                                       4.    Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse ved foreningens kasserer.            5.    Indkommende forslag.                                                                                                                          6.    Fastsættelse af kontingent.                                                                                              7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 i lige år 2-4 i ulige år.                                                       8.    Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år.                                                                                                9.    Valg af revisor for 2 år, 1 revisor på valg hvert år.                                                                                     10.  Valg af revisorsuppleant for 1 år.                                                                                                       11.  Eventuelt.

4.5            Alle pesonvalg foregår skriftlig, hvis der er mere end én kandidat til en post. Valget afgøres ved almindelig stemmeflertal.

4.6            Genvalg kan finde sted. Er man som kandidat forhindret i at give fremmøde kan man opstille til posten, såfremt man i forvejen har sendt en skriftlig motiveret fuldmagt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.7            Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.8a          Vedtagelse af forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal, dog kræves det, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

4.8b          Afvigelser og ændringer til vedtægterne skal godkendes ved en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.

4.9            Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot 1 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

 

 

 

LÆRING FOR LIVET                                                                                            Stiftet 11. december 2006

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

5.1            Hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne kræver det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Kravet om ekstraordinær generalforsamling skal være begrundet og sendes til formanden.

5.2            Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget hos formanden.

§ 6

Bestyrelsen

6.1            Foreningens bestyrelse skal bestå af mindst 5 og højest 7 medlemmer samt 2 suppleanter

6.2            Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig inden 8 dage med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.3            Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

6.4            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller – ved dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.

6.5            Suppleanter må gerne deltage i foreningens bestyrelsesmøder og har taleret men ikke stemmeret.

6.6            Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg, såfremt det skønnes nødvendig.

§ 7

Økonomi, regnskab og revision

7.1            Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2            Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for såvel budget som regnskab.

7.3            Foreningens regnskab føres af kasseren.

7.4            Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

 

 

LÆRING FOR LIVET                                                                                               Stiftet 11. december 2006

§ 8

Tegningsregel

8.1            Foreningen tegnes af formanden og kasserer i fællesskab.

8.2            Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter således til en hver tid kun med sin tilstedeværende formue.

§ 9

Opløsning af foreningen

9.1            Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte stemmeberettigede.

9.2            Foreningen kan opløses, såfremt dette vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.

9.3            Ved opløsning af foreningen skal generalforsamlingen vedtage, hvordan eventuelle midler og indestående tilfalder en anden forening med et beslægtet formål.

---------------

Disse vedtægter er revideret og godkendt ved den ordinære generalforsamling den 17. februar 2020 og træder i kraft fra samme dato.

 

Formand                                                   _____________________                                                                                                                         (Underskrift)

 

Næstformand                                           ______________________                                                                                                                        (Underskrift)          

 

                      Kassere                                                    ______________________

            (Underskrift)

                      Revideret     2016

                                            2018             

                                            2020