Generalforsamling er på grund af Corona udsat indtil sidst i august

Referat Generalforsamling 2020

 

Referat generalforsamling den 17.02.2020

Deltagere: 25 medlemmer

 

Vi startede ud med et oplæg af Søren Heide Lambertsen, Esbjerg Kommune om projekter/byudvikling i det ”gamle” Esbjerg. Et meget interessant oplæg, der udløste en del spørgsmål og diskutioner fra et veloplagt publikum.

Derefter var foreningen vært med smørrebrød og øl/vand.

 

Punkt 1              Valg af dirigent

                          Alex Jensen blev enstemmigt valgt.

Punkt 2              Godkendelse af dagsorden, mødets lovlighed samt valg af referent og mindst to stemmetællere.

                          Dagsorden godkendt. Mødets lovlighed overholdt, idet er var varslet sammen med nytårsbrev til samtlige medlemmer. Som referent blev Karin Larsen valgt. Stemmetællere ventede vi med til det evt. blev aktuelt.   

Punkt 3              Bestyrelsens årsberetning aflægges ved foreningens formand.

                          Formanden Berit Christensen lagde ud med at fortælle om arbejdet omkring udvælgelsen af årets aktivitetsplan. Dernæst berettede hun om Livets Cafe aktiviteter planlagt i 2019. Der var 19 aktiviteter, dog måtte vi aflyse 4 p.g.a manglende tilmelding. Her kan nævnes foredrag af Asbjørn Skjødt, der fortalte om slædepatruljen Sirius, stolegymnastik, besøg på Jerne apotek, guidet tur til Vadehavscentret, byvandring i Ribe, fodboldgolf i Sølvdal, virksomhedsbesøg på Cocio og Relyon Nutec, guidet tur på Fanø, juledekorationer og julefrokost. Desuden deltog vi i samarbejde med diverse andre foreninger i et stort arrangement: Det gode Liv – et liv med mening med 4 foredragsholdere. Sidst på året deltog vi på en bustur til Tivoli i København arrangeret af foreningen ”Vejen videre”.

                          For at gøre opmærksom på vores forening har vi vores aktivitetsfoldere liggende både i Esbjerg, Bramming og Ribe. Vi deltager i Sundhedsmesse og Foreningernes dag og har en hjemmeside.

                          Økonomisk får vi tilført et tilskud efter §18 fra Esbjerg Kommune.

                          Formanden sluttede med at takke frivillige og bestyrelsen for deres store arbejde og arrangement.

Punkt 4              Forelæggelse af foreningens årsregnskab og budget til godkendelse ved foreningens kasserer.

                          Regnskab og budget runddelt og efterfølgende gennemgået. Regnskabet for 2019 udviser et overskud på kr. 5.829,52 og en beholdning ult. året på kr. 36.506,51. Budgettet for 2020 balancerer med kr. 32.900,-.

Punkt 5              Indkomne forslag, skal modtages senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden – berithmc@sol.dk

                          Vedtægtsændring foreslået:

§8.1 Foreningen tegnes af formanden og kasserer  og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

Ændres til:

§8.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Årsag: Nykredit bank forlanger kopier af pas/kørekort plus sygesikringsbevis af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dette har alm. bestyrelsesmedlemmer nægtet, hvorfor banken har spærret vor konto. Vedtægtsændring løser problemet.

Emnet blev diskuteret voldsomt. Vore vedtægter blev gennemgået og det lyder, at vedtægtsændring kan vedtages med 2/3 ´s flertal af de afgivne stemmer. Ændringen blev ensstemmigt vedtaget.

Punkt 6            Fastsættelse af kontingent

                        Årligt medlemskontingent på kr. 100 fastholdes. Dog betaler deltagere på Smovey holdet kr. 150.

Punkt 7            Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: Karin Larsen og Andrea Andersen – bege ønsker genvalg

                        Karin Larsen genvalgt mens Andrea p.g.a. sygdom alligevel ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog derfor Tove Sørensen, som uden modkandidater blev valgt.

Punkt 8            Valg af to suppleanter, hver for et år

                        Brian Lønne genvalgt som 1. suppleant.

                        Ingen meldte sig som 2. suppleant. Derfor blev bestyrelsen bemyndiget af generalforsamlingen til selv i løbet af året at finde en.

Punkt 9            Valg af revisor for 2 år – en revisor på valg hvert år – på valg er Alfred Foss (ønsker genvalg)

                        Alfred Foss genvalgt  

Punkt 10          Valg af revisorsuppleant for et år

                        Alex Jensen genvalgt

Punkt 11          Eventuelt                  

                        Bustur i år arrangeres for egne midler, hvis vi ikke får tildelt fondsmidler.

                        Samsøtur den 9. juni 2020 i samarbejde med foreningen Vejen Videre.

                        Kørepenge til arrangementer var oppe at vende. Følgende er vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2019: Takster ved samkørsel: Efter en del diskussion enedes vi om følgende: Refusion 1 kr. pr. kørt km. 3 passager deler udgiften idet chaufføren holdes udenfor. Pengene samles og deles ligeligt mellem antal biler. Køres der direkte sørger de selv for afregning. Dette meddeles på vor generalforsamling i 2020 – hermed gjort.

                       

                        Referent Karin G. Larsen – 18.februar 2020.